...

 

22.04.2013 – REKRUTACJA TRWA!

Przypominamy za główną stroną naszej Placówki o mającej obecnie miejsce rekrutacji do SOSW:

+++

Trwa rekrutacja do  przedszkola oraz do poszczególnych typów szkół w naszym Ośrodku.

Warunki przyjęcia dziecka do przedszkola i szkoły podstawowej:

 • posiadanie orzeczenia kwalifikacyjnego do kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • skierowanie wydane przez Urząd Miasta Tarnowa,
 • w przypadku dzieci spoza rejonu Tarnowa procedura przyjęcia dziecka do szkoły odbywa się poprzez starostwo powiatowe  właściwe ze względu na miejsce zamieszkania, rodzice składają tam prośbę o skierowanie dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Tarnowie.

Warunki przyjęcia do gimnazjum:

 • w przypadku uczniów z terenu miasta  procedura polega na złożeniu w Urzędzie Miasta Tarnowa  prośby o przyjęcie dziecka do Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym im. E. Gierat w Tarnowie oraz orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną na dany etap edukacyjny,
 • w przypadku dzieci spoza miasta Tarnowa procedura przyjęcia dziecka do szkoły odbywa się poprzez złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym im. E. Gierat w Tarnowie adresowany do Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oraz orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny.

Skierowanie do placówki wydaje Urząd Miasta Tarnowa.

Warunki przyjęcia do szkoły przysposabiającej do pracy:

 • Posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej
 • Podanie rodziców o przyjęcie ucznia do placówki

Warunki przyjęcia do zasadniczej szkoły zawodowej:

 • O przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów specjalnych i ogólnodostępnych posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w stopniu lekkim.

Wymagana dokumentacja :

 • podanie,
 • życiorys / 3 zdjęcia /,
 • orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.

 

WB

Termometr SOSW Click for Tarnow, Poland Forecast

MYŚL TYGODNIA

"Marząc, szkicujemy naszą przyszłość..."


Przyjaciele: